Od 2019 wchodzi w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg istotnych zmian w zakresie kosztów podatkowych dotyczących samochodów osobowych. Obecnie do końca 2018 roku do kosztów podatkowych dotyczących samochodów osobowych podlegają odpisy amortyzacyjne do równowartości 20 000 Euro. Limitowani podlega…

Generalnie podatnicy składają urzędom skarbowym zeznanie podatkowe o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Jednak postawienie spółki w stan likwidacji wiąże się ze złożeniem zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, który może trwać krócej lub dłużej niż rok kalendarzowy. Jak wskazuje art. 8 ust. 6 ustawy…

Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 1220) zgodnie z którą pracodawca może zawrzeć z pracownikiem nie więcej niż 3 umowy na czas określony, lecz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie może…

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłacie targowej podlegają osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej sprzedające na targowiskach, czyli miejscach, w których prowadzony jest handel. Sejm pracuje nad poselskim projektem likwidacji opłaty targowej, którą są mocno obciążeni najmniejsi przedsiębiorcy. Opłata ta stanowi dochód budżetu gmin. Doradcy…

Od stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy do 25 dnia następnego miesiąca zobowiązani są do przesyłania plików JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. W praktyce nasuwa się obawa, czy wysyłka ta jest bezpieczna? W odpowiedzi na interpelację nr 9998 dotyczącą bezpieczeństwa wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że: “Dane w zakresie Jednolitych Plików Kontrolnych przekazywane przez podatników…

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych; osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r., jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Waluta ta przeliczana…

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, jednostki te sporządzają i składają sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN. Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do sporządzenia kwartalnego sprawozdania dotyczące długu publicznego, poręczeń oraz gwarancji (Rb-Z), sprawozdania dotyczące należności oraz wybranych…

Facebook to znany portal społecznościowy skupiający ogromną liczbę użytkowników, a także polskie firmy wykorzystujące go w celach marketingowych. Przedsiębiorca korzystający z usług reklamy na Facebooku musi pamiętać o rozliczeniu podatku VAT bez względu na to, czy jest czynnym czy też zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż siedziba dostawcy usług…

Fiskus dopuszcza wersje papierową jak i elektroniczną certyfikatów rezydencji podatkowej jako upoważnienie płatnika podatku u źródła do zastosowania preferencji z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Usługi świadczone przez podmioty zagraniczne nie rozliczające się w Polsce, wymagają pobrania podatku u źródła przez polskiego nabywcę. Usługi te są wymienione w ustawie o podatku dochodowym i należą do…

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.08.2018 r. określono wysokość wynagrodzenia jakie przysługuje od 18 września 2018 doradcy podatkowego. Dotyczy ono czynności doradczych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Wysokość ta stanowi podstawę do zasądzania przez sąd kosztów zastępstwa prawnego. Wynagrodzenie…

logo-footer