Mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się w obrocie towarami jak i usługami wymienionymi  przez ustawodawcę w załącznikach do ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Towary objęte tym mechanizmem, o których mowa w art. 17,  są wymienione w załączniku 11 tejże ustawy i obejmuje m.in.: przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych (tj. laptopy, notebooki, tablety),…

Od października wchodzi w życie zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076). Zmiana dotyczy kategorii osób zobowiązanych do wnoszenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do tej pory zwolnionymi z opłat na PFRON byli pracodawcy, którzy osiągają wymagany minimum 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy…

Pojęcie importu towaru zostało zdefiniowane w art.2 pkt 7 ustawy o VAT jako przywóz towarów z krajów państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o VAT podmiotami, na których ciąży obowiązek podatkowy w imporcie towarów to osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,…

Kodeks cywilny definiuje strony umowy zlecenie. Wskazuje, iż osobą przyjmującą zlecenie jest osoba fizyczna: niewykonująca działalności gospodarczej oraz osoba wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami. Zawarcie umowy zlecenia z odpłatnością w wysokości 200 zł nie jest zabronione przepisami obowiązującego…

Prowadzenie działalności zwolnionej z VAT nie daje prawa do rozliczania podatku VAT od dokonanych zakupów. Jedynie prowadzenie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT daje prawo do częściowego odliczenia VAT od dokonanych zakupów. Przed rozpoczęciem takiej działalności należy poinformować o tym i uzgodnić z urzędem skarbowym właściwy wskażnik szacunkowy według którego rozliczać się będzie podatek naliczony….

Przez pożyczkę można szybko wprowadzić środki finansowe do spółki jak również szybko je odzyskać. Nie ma wówczas konieczności realizacji procedur przewidzianych dla podwyższenia kapitału lub wniesienia dopłat, bowiem  nie prowadzi do zwiększenia masy majątkowej spółki. W przepisach art. 720-724 kodeksu cywilnego uregulowana została umowa pożyczki. Wskazane jest, iż przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się…

Wniesienie dopłat przez wspólników do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się za podwyższenie kapitału zakładowego, która następuje poprzez zmianę umowy spółki (art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dokonywania dopłat równomiernie w stosunku do obejmowanych udziałów w myśl art. 177 kodeksu spółek handlowych . Jeśli natomiast…

Ministerstwo finansów w komunikacie z 31 lipca 2018 wskazało, że w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych opublikowano nowe wzory elektroniczne PIT-TP i CIT-TP. Mają one na celu umożliwiać podatnikom spełnienie obowiązków dokumentacyjnych za pomocą platformy ePUAP. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w zakresie obowiązków dokumentacyjnych za 2017 r. podatnicy mają obowiązek dołączyć do zeznania składanego do…

Usługi noclegowe świadczone i nabywane za granicą są ściśle związane z miejscem położenia nieruchomości, gdzie świadczona jest usługa na rzecz usługobiorcy. Mówi o tym art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług. Usługa ta stanowi tylko koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego, z kolei dla celów podatku VAT nie jest rozliczana i…

Podatnik rozpoczynający działalność opłaci składki do ZUS na preferencyjnych zasadach, którego podstawą jest 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia 2019 r. podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 666 zł, a same składki: Emerytalna 130,00 zł, Rentowa 53,28, Chorobowa 16,32 zł Wypadkowa 11,12 zł, Łącznie 210,72 zł, natomiast bez chorobowego 194,40 zł. Przedsiębiorcy opłacający ZUS na…

logo-footer