Wniesienie dopłat przez wspólników do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się za podwyższenie kapitału zakładowego, która następuje poprzez zmianę umowy spółki (art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dokonywania dopłat równomiernie w stosunku do obejmowanych udziałów w myśl art. 177 kodeksu spółek handlowych . Jeśli natomiast…

Ministerstwo finansów w komunikacie z 31 lipca 2018 wskazało, że w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych opublikowano nowe wzory elektroniczne PIT-TP i CIT-TP. Mają one na celu umożliwiać podatnikom spełnienie obowiązków dokumentacyjnych za pomocą platformy ePUAP. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w zakresie obowiązków dokumentacyjnych za 2017 r. podatnicy mają obowiązek dołączyć do zeznania składanego do…

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) będzie można sprawdzić dane osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych niebędącymi osobą prawną oraz nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą, które zalegają z zapłatą należności wobec naczelników urzędów skarbowych lub jednostek samorządu terytorialnego. Należności o których mowa to zaległości wraz z odsetkami podlegające egzekucji administracyjnej, których wartość przekracza 5.000 zł. Przed wprowadzeniem danych…

Ministerstwo finansów poinformowało, iż przelew w podzielonej płatności nie jest możliwy na rachunek ROR. Zapłata split payment jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ tylko do takich rachunków banki prowadzą rachunek VAT. W przypadku dokonania przelewu metodą MPP na rachunek wskazany przez…

Od 1 lipca 2018 r. przedsiębiorcy posiadają nowe rodzaje utworzonych przez banki rachunków VAT, pozwalające korzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Na razie mechanizm ten będzie dobrowolny. Kupujący będzie mógł zdecydować, czy przeleje cenę netto na zwykły rachunek sprzedawcy, a wartość podatku od towarów i usług – na wydzielony rachunek Vat. W art. 9 ust. 1 ustawy…

Według projektu nowej ustawy od stycznia 2019 roku składki ZUS uzależnione będą od wysokości uzyskiwanego w poprzednim roku przychodu. Niezmienna pozostaje z kolei składka zdrowotna opłacana w stałej wysokości. Przywilejem objęci będą przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekroczy 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia z grudnia roku poprzedniego (w 2019 roku będzie to kwota 30*2 100=63 000…

1 czerwca 2018 Premier Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Wprowadził on możliwość otrzymania jednorocznego świadczenia-czyli wypłaty wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł. Należeć będzie się ona każdemu dziecku przed rozpoczęciem roku szkolnego od organu właściwego – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wsparcie będzie wypłacane do ukończenia przez…

W skład Konstytucji Biznesu wchodzą ustawy: Prawo dla przedsiębiorców, o rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski. Art. 52 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy dał możliwość…

17 maja 2018 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uspokoiło wyjaśniając, kto podlegać będzie wykreśleniu swojego wpisu niezawierającego numeru PESEL. Wykreślenie dotyczy wpisów, pochodzących ze starych ewidencji gminnych sprzed 2012 roku, których od lat nikt ich nie zmieniał. Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dała przedsiębiorcom termin 30 miesięcy na dokonanie zmian. W związku z…

Zmiany dla zarejestrowanych w CEIDG wprowadziła od 30 kwietnia 2018 nowa Konstytucja Biznesu. Zrezygnowano z niektórych danych koniecznych do zgłoszenia: – zamiast datę urodzenia przedsiębiorcy ograniczono się tylko do podania numeru PESEL, (data urodzenia będzie wymagana tylko przez cudzoziemców). – nie trzeba informować o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, – o podpisaniu z biurem…

logo-footer