Od 2019 wchodzi w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg istotnych zmian w zakresie kosztów podatkowych dotyczących samochodów osobowych. Obecnie do końca 2018 roku do kosztów podatkowych dotyczących samochodów osobowych podlegają odpisy amortyzacyjne do równowartości 20 000 Euro. Limitowani podlega…

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłacie targowej podlegają osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej sprzedające na targowiskach, czyli miejscach, w których prowadzony jest handel. Sejm pracuje nad poselskim projektem likwidacji opłaty targowej, którą są mocno obciążeni najmniejsi przedsiębiorcy. Opłata ta stanowi dochód budżetu gmin. Doradcy…

Facebook to znany portal społecznościowy skupiający ogromną liczbę użytkowników, a także polskie firmy wykorzystujące go w celach marketingowych. Przedsiębiorca korzystający z usług reklamy na Facebooku musi pamiętać o rozliczeniu podatku VAT bez względu na to, czy jest czynnym czy też zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż siedziba dostawcy usług…

Prowadzenie działalności zwolnionej z VAT nie daje prawa do rozliczania podatku VAT od dokonanych zakupów. Jedynie prowadzenie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT daje prawo do częściowego odliczenia VAT od dokonanych zakupów. Przed rozpoczęciem takiej działalności należy poinformować o tym i uzgodnić z urzędem skarbowym właściwy wskażnik szacunkowy według którego rozliczać się będzie podatek naliczony….

Przez pożyczkę można szybko wprowadzić środki finansowe do spółki jak również szybko je odzyskać. Nie ma wówczas konieczności realizacji procedur przewidzianych dla podwyższenia kapitału lub wniesienia dopłat, bowiem  nie prowadzi do zwiększenia masy majątkowej spółki. W przepisach art. 720-724 kodeksu cywilnego uregulowana została umowa pożyczki. Wskazane jest, iż przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się…

Wniesienie dopłat przez wspólników do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się za podwyższenie kapitału zakładowego, która następuje poprzez zmianę umowy spółki (art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dokonywania dopłat równomiernie w stosunku do obejmowanych udziałów w myśl art. 177 kodeksu spółek handlowych . Jeśli natomiast…

Usługi noclegowe świadczone i nabywane za granicą są ściśle związane z miejscem położenia nieruchomości, gdzie świadczona jest usługa na rzecz usługobiorcy. Mówi o tym art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług. Usługa ta stanowi tylko koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego, z kolei dla celów podatku VAT nie jest rozliczana i…

Podatnik rozpoczynający działalność opłaci składki do ZUS na preferencyjnych zasadach, którego podstawą jest 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia 2019 r. podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 666 zł, a same składki: Emerytalna 130,00 zł, Rentowa 53,28, Chorobowa 16,32 zł Wypadkowa 11,12 zł, Łącznie 210,72 zł, natomiast bez chorobowego 194,40 zł. Przedsiębiorcy opłacający ZUS na…

Ministerstwo finansów opublikowało wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2019 rok w wysokości 4 765 zł. Podstawą wymiaru składek ZUS jest 60% tej kwoty czyli 2 859 zł.  W związku z czym wartość składek społecznych wzrośnie w stosunku do 2018 roku o 65,89 zł czyli (7,3%). Poszczególne minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na 2019 rok będą wynosić:…

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) będzie można sprawdzić dane osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych niebędącymi osobą prawną oraz nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą, które zalegają z zapłatą należności wobec naczelników urzędów skarbowych lub jednostek samorządu terytorialnego. Należności o których mowa to zaległości wraz z odsetkami podlegające egzekucji administracyjnej, których wartość przekracza 5.000 zł. Przed wprowadzeniem danych…

logo-footer