Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłacie targowej podlegają osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej sprzedające na targowiskach, czyli miejscach, w których prowadzony jest handel. Sejm pracuje nad poselskim projektem likwidacji opłaty targowej, którą są mocno obciążeni najmniejsi przedsiębiorcy. Opłata ta stanowi dochód budżetu gmin. Doradcy…

Fiskus dopuszcza wersje papierową jak i elektroniczną certyfikatów rezydencji podatkowej jako upoważnienie płatnika podatku u źródła do zastosowania preferencji z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Usługi świadczone przez podmioty zagraniczne nie rozliczające się w Polsce, wymagają pobrania podatku u źródła przez polskiego nabywcę. Usługi te są wymienione w ustawie o podatku dochodowym i należą do…

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.08.2018 r. określono wysokość wynagrodzenia jakie przysługuje od 18 września 2018 doradcy podatkowego. Dotyczy ono czynności doradczych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Wysokość ta stanowi podstawę do zasądzania przez sąd kosztów zastępstwa prawnego. Wynagrodzenie…

Od października wchodzi w życie zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076). Zmiana dotyczy kategorii osób zobowiązanych do wnoszenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do tej pory zwolnionymi z opłat na PFRON byli pracodawcy, którzy osiągają wymagany minimum 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy…

Usługi noclegowe świadczone i nabywane za granicą są ściśle związane z miejscem położenia nieruchomości, gdzie świadczona jest usługa na rzecz usługobiorcy. Mówi o tym art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług. Usługa ta stanowi tylko koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego, z kolei dla celów podatku VAT nie jest rozliczana i…

W skład Konstytucji Biznesu wchodzą ustawy: Prawo dla przedsiębiorców, o rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski. Art. 52 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy dał możliwość…

Zmiany dla zarejestrowanych w CEIDG wprowadziła od 30 kwietnia 2018 nowa Konstytucja Biznesu. Zrezygnowano z niektórych danych koniecznych do zgłoszenia: – zamiast datę urodzenia przedsiębiorcy ograniczono się tylko do podania numeru PESEL, (data urodzenia będzie wymagana tylko przez cudzoziemców). – nie trzeba informować o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, – o podpisaniu z biurem…

Dnia 15 marca 2018 weszła w życie nowa ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 398). Dostępna tutaj >>> Wprowadziła ona obowiązek składania sprawozdań finansowych oraz wniosków do sądów rejestrowych w formie elektronicznej na urzędowym formularzu.  Z kolei wniosek…

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej nie składają rocznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego, ponieważ w nim nie figurują. Jeżeli jednak roczne sprawozdanie takich jednostek podlegać będzie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, wówczas powstanie obowiązek przekazania tego sprawozdania wraz z wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za ogłoszenie jest stała i wynosi…

Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych… Przedsiębiorcy zajmujący się tym rodzajem działalności w 2017 roku muszą złożyć oświadczenia do urzędu miasta lub gminy o wielkości tej sprzedaży i dokonać wpłaty za korzystanie z zezwolenia w terminie do końca stycznia 2018. W oświadczeniu należy podać wartość sprzedaży z podatkiem VAT napojów alkoholowych w trzech progach: -o zawartości do…

logo-footer