Od 2019 wchodzi w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg istotnych zmian w zakresie kosztów podatkowych dotyczących samochodów osobowych. Obecnie do końca 2018 roku do kosztów podatkowych dotyczących samochodów osobowych podlegają odpisy amortyzacyjne do równowartości 20 000 Euro. Limitowani podlega…

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych; osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r., jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Waluta ta przeliczana…

Facebook to znany portal społecznościowy skupiający ogromną liczbę użytkowników, a także polskie firmy wykorzystujące go w celach marketingowych. Przedsiębiorca korzystający z usług reklamy na Facebooku musi pamiętać o rozliczeniu podatku VAT bez względu na to, czy jest czynnym czy też zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż siedziba dostawcy usług…

Fiskus dopuszcza wersje papierową jak i elektroniczną certyfikatów rezydencji podatkowej jako upoważnienie płatnika podatku u źródła do zastosowania preferencji z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Usługi świadczone przez podmioty zagraniczne nie rozliczające się w Polsce, wymagają pobrania podatku u źródła przez polskiego nabywcę. Usługi te są wymienione w ustawie o podatku dochodowym i należą do…

Mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się w obrocie towarami jak i usługami wymienionymi  przez ustawodawcę w załącznikach do ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Towary objęte tym mechanizmem, o których mowa w art. 17,  są wymienione w załączniku 11 tejże ustawy i obejmuje m.in.: przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych (tj. laptopy, notebooki, tablety),…

Pojęcie importu towaru zostało zdefiniowane w art.2 pkt 7 ustawy o VAT jako przywóz towarów z krajów państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o VAT podmiotami, na których ciąży obowiązek podatkowy w imporcie towarów to osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,…

Kodeks cywilny definiuje strony umowy zlecenie. Wskazuje, iż osobą przyjmującą zlecenie jest osoba fizyczna: niewykonująca działalności gospodarczej oraz osoba wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami. Zawarcie umowy zlecenia z odpłatnością w wysokości 200 zł nie jest zabronione przepisami obowiązującego…

Prowadzenie działalności zwolnionej z VAT nie daje prawa do rozliczania podatku VAT od dokonanych zakupów. Jedynie prowadzenie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT daje prawo do częściowego odliczenia VAT od dokonanych zakupów. Przed rozpoczęciem takiej działalności należy poinformować o tym i uzgodnić z urzędem skarbowym właściwy wskażnik szacunkowy według którego rozliczać się będzie podatek naliczony….

Przez pożyczkę można szybko wprowadzić środki finansowe do spółki jak również szybko je odzyskać. Nie ma wówczas konieczności realizacji procedur przewidzianych dla podwyższenia kapitału lub wniesienia dopłat, bowiem  nie prowadzi do zwiększenia masy majątkowej spółki. W przepisach art. 720-724 kodeksu cywilnego uregulowana została umowa pożyczki. Wskazane jest, iż przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się…

Wniesienie dopłat przez wspólników do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się za podwyższenie kapitału zakładowego, która następuje poprzez zmianę umowy spółki (art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dokonywania dopłat równomiernie w stosunku do obejmowanych udziałów w myśl art. 177 kodeksu spółek handlowych . Jeśli natomiast…

logo-footer