Od 2019 wchodzi w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg istotnych zmian w zakresie kosztów podatkowych dotyczących samochodów osobowych. Obecnie do końca 2018 roku do kosztów podatkowych dotyczących samochodów osobowych podlegają odpisy amortyzacyjne do równowartości 20 000 Euro. Limitowani podlega…

Od stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy do 25 dnia następnego miesiąca zobowiązani są do przesyłania plików JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. W praktyce nasuwa się obawa, czy wysyłka ta jest bezpieczna? W odpowiedzi na interpelację nr 9998 dotyczącą bezpieczeństwa wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że: “Dane w zakresie Jednolitych Plików Kontrolnych przekazywane przez podatników…

Facebook to znany portal społecznościowy skupiający ogromną liczbę użytkowników, a także polskie firmy wykorzystujące go w celach marketingowych. Przedsiębiorca korzystający z usług reklamy na Facebooku musi pamiętać o rozliczeniu podatku VAT bez względu na to, czy jest czynnym czy też zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż siedziba dostawcy usług…

Mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się w obrocie towarami jak i usługami wymienionymi  przez ustawodawcę w załącznikach do ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Towary objęte tym mechanizmem, o których mowa w art. 17,  są wymienione w załączniku 11 tejże ustawy i obejmuje m.in.: przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych (tj. laptopy, notebooki, tablety),…

Pojęcie importu towaru zostało zdefiniowane w art.2 pkt 7 ustawy o VAT jako przywóz towarów z krajów państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o VAT podmiotami, na których ciąży obowiązek podatkowy w imporcie towarów to osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,…

Prowadzenie działalności zwolnionej z VAT nie daje prawa do rozliczania podatku VAT od dokonanych zakupów. Jedynie prowadzenie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT daje prawo do częściowego odliczenia VAT od dokonanych zakupów. Przed rozpoczęciem takiej działalności należy poinformować o tym i uzgodnić z urzędem skarbowym właściwy wskażnik szacunkowy według którego rozliczać się będzie podatek naliczony….

Przez pożyczkę można szybko wprowadzić środki finansowe do spółki jak również szybko je odzyskać. Nie ma wówczas konieczności realizacji procedur przewidzianych dla podwyższenia kapitału lub wniesienia dopłat, bowiem  nie prowadzi do zwiększenia masy majątkowej spółki. W przepisach art. 720-724 kodeksu cywilnego uregulowana została umowa pożyczki. Wskazane jest, iż przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się…

Usługi noclegowe świadczone i nabywane za granicą są ściśle związane z miejscem położenia nieruchomości, gdzie świadczona jest usługa na rzecz usługobiorcy. Mówi o tym art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług. Usługa ta stanowi tylko koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego, z kolei dla celów podatku VAT nie jest rozliczana i…

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) będzie można sprawdzić dane osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych niebędącymi osobą prawną oraz nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą, które zalegają z zapłatą należności wobec naczelników urzędów skarbowych lub jednostek samorządu terytorialnego. Należności o których mowa to zaległości wraz z odsetkami podlegające egzekucji administracyjnej, których wartość przekracza 5.000 zł. Przed wprowadzeniem danych…

Zgodnie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej podatnicy VAT są obowiązani bez wezwania organu podatkowego do przekazywania w postaci elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży i zakupu ze wskazaniem okresu jakiego dotyczy w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W myśl przepisu podatnikami tymi są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości…

logo-footer