Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 1220) zgodnie z którą pracodawca może zawrzeć z pracownikiem nie więcej niż 3 umowy na czas określony, lecz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie może…

Kodeks cywilny definiuje strony umowy zlecenie. Wskazuje, iż osobą przyjmującą zlecenie jest osoba fizyczna: niewykonująca działalności gospodarczej oraz osoba wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami. Zawarcie umowy zlecenia z odpłatnością w wysokości 200 zł nie jest zabronione przepisami obowiązującego…

Podatnik rozpoczynający działalność opłaci składki do ZUS na preferencyjnych zasadach, którego podstawą jest 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia 2019 r. podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 666 zł, a same składki: Emerytalna 130,00 zł, Rentowa 53,28, Chorobowa 16,32 zł Wypadkowa 11,12 zł, Łącznie 210,72 zł, natomiast bez chorobowego 194,40 zł. Przedsiębiorcy opłacający ZUS na…

Ministerstwo finansów opublikowało wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2019 rok w wysokości 4 765 zł. Podstawą wymiaru składek ZUS jest 60% tej kwoty czyli 2 859 zł.  W związku z czym wartość składek społecznych wzrośnie w stosunku do 2018 roku o 65,89 zł czyli (7,3%). Poszczególne minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na 2019 rok będą wynosić:…

Według projektu nowej ustawy od stycznia 2019 roku składki ZUS uzależnione będą od wysokości uzyskiwanego w poprzednim roku przychodu. Niezmienna pozostaje z kolei składka zdrowotna opłacana w stałej wysokości. Przywilejem objęci będą przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekroczy 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia z grudnia roku poprzedniego (w 2019 roku będzie to kwota 30*2 100=63 000…

W skład Konstytucji Biznesu wchodzą ustawy: Prawo dla przedsiębiorców, o rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski. Art. 52 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy dał możliwość…

Zmiany dla zarejestrowanych w CEIDG wprowadziła od 30 kwietnia 2018 nowa Konstytucja Biznesu. Zrezygnowano z niektórych danych koniecznych do zgłoszenia: – zamiast datę urodzenia przedsiębiorcy ograniczono się tylko do podania numeru PESEL, (data urodzenia będzie wymagana tylko przez cudzoziemców). – nie trzeba informować o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, – o podpisaniu z biurem…

Zleceniobiorca może otrzymywać zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński jeżeli jest objęty obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnemu, rentowemu i dobrowolnie zgłoszony jest do ubezpieczenia chorobowego. Jak wskazuje art.4 ust.1 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania, wynoszącego 90 dni nieprzerwanego…

Od marca 2018 zmienia się kwota dorabiania przez emeryta lub rencistę, który nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego. Limit ten podaje Główny Urząd Statystyczny, a ustala go na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia na poprzedni kwartał w danym roku kalendarzowym. W czwartym kwartale 2017 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4 516,69 zł i na tej podstawie od 1…

Zobowiązania finansowe ze stosunku pracy od 2019 roku mają być regulowane na podany przez pracownika rachunek bankowy. Z kolei przekazanie pensji w formie gotówkowej będzie następować tylko na pisemny wniosek pracownika. Tryb wdrożenia nowej zasady został opisany w art. 10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem…

logo-footer