Generalnie podatnicy składają urzędom skarbowym zeznanie podatkowe o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Jednak postawienie spółki w stan likwidacji wiąże się ze złożeniem zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, który może trwać krócej lub dłużej niż rok kalendarzowy. Jak wskazuje art. 8 ust. 6 ustawy…

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych; osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r., jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Waluta ta przeliczana…

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, jednostki te sporządzają i składają sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN. Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do sporządzenia kwartalnego sprawozdania dotyczące długu publicznego, poręczeń oraz gwarancji (Rb-Z), sprawozdania dotyczące należności oraz wybranych…

Ministerstwo finansów w komunikacie z 31 lipca 2018 wskazało, że w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych opublikowano nowe wzory elektroniczne PIT-TP i CIT-TP. Mają one na celu umożliwiać podatnikom spełnienie obowiązków dokumentacyjnych za pomocą platformy ePUAP. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w zakresie obowiązków dokumentacyjnych za 2017 r. podatnicy mają obowiązek dołączyć do zeznania składanego do…

Dnia 15 marca 2018 weszła w życie nowa ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 398). Dostępna tutaj >>> Wprowadziła ona obowiązek składania sprawozdań finansowych oraz wniosków do sądów rejestrowych w formie elektronicznej na urzędowym formularzu.  Z kolei wniosek…

W świetle art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości badaniu przez biegłego podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2017 rok grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe podmiotów kontynuujących działalność tj: banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz…

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi księgi rachunkowe, jeżeli jego przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 000 000 Euro (8 627 400 zł). Wówczas do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym zobowiązany jest złożyć urzędowi skarbowemu zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) wraz ze sprawozdaniem finansowym, jak wynika z przepisów art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawozdanie finansowe…

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej nie składają rocznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego, ponieważ w nim nie figurują. Jeżeli jednak roczne sprawozdanie takich jednostek podlegać będzie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, wówczas powstanie obowiązek przekazania tego sprawozdania wraz z wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za ogłoszenie jest stała i wynosi…

Od 15 marca 2018 obowiązuje zmiana dotycząca obowiązku wysyłki sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego tylko w formie elektronicznej. Za 2017 rok wyjątkowo będą to mogły być skany. Z kolei w przyszłym roku (za 2018 rok) będzie się to już odbywać tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości w formie…

logo-footer