Przez pożyczkę można szybko wprowadzić środki finansowe do spółki jak również szybko je odzyskać. Nie ma wówczas konieczności realizacji procedur przewidzianych dla podwyższenia kapitału lub wniesienia dopłat, bowiem  nie prowadzi do zwiększenia masy majątkowej spółki. W przepisach art. 720-724 kodeksu cywilnego uregulowana została umowa pożyczki. Wskazane jest, iż przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się…

Od marca 2018 zmienia się kwota dorabiania przez emeryta lub rencistę, który nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego. Limit ten podaje Główny Urząd Statystyczny, a ustala go na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia na poprzedni kwartał w danym roku kalendarzowym. W czwartym kwartale 2017 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4 516,69 zł i na tej podstawie od 1…

W świetle przepisów o swobodzie działalności gospodarczej osoba prowadząca działalność ma prawo zawiesić jej wykonywanie na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Pomimo zawieszenia ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem, nawet gdy nie osiągneła żadnego dochodu podczas tego okresu. W zależności od wybranej formy opodatkowania należy rozliczyć się: -na jednym formularzu PIT 36 w…

Kodeks Pracy w art. 190 podaje definicję pracownika młodocianego i wskazuje, iż jest to osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18 lat. Młodocianemu w okresie nauki zawodu, trwającej od 33 do 36 miesięcy, przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Jak wskazuje § 19…

Jak najdłużej korzystać z preferencyjnej składki ZUS? Prawo do preferencyjnej składki ZUS nabywa się przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności. Rozpoczynając działalność drugiego dnia danego miesiąca dłużej można korzystać z preferencyjnej składki ZUS. Dowiedz się więcej tutaj

Konsekwencją nowelizacji ustawy o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym jest wprowadzenie nowych rozwiązań dla osób korzystających z odliczeń ulgi rehabilitacyjnej. Rozszerzono grupę podatników mogących skorzystać z tej ulgi składając zeznanie podatkowe już za 2017 rok i wskazano: każda osoba z niepełnosprawnością może odliczyć od podatku wydatki na utrzymanie psa asystującego kwotę 2 280 zł….

W 2018 roku w zależności od branży oraz wartości przychodów wynagrodzenie za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi obniżone będzie o 50%, 20% albo o pracownicze – ryczałtowe koszty uzyskania przychodów. Po przekroczeniu nowych, wyższych limitów, koszty uzyskania przychodów nie znajdą w ogóle zastosowania. W świetle nowych przepisów z art 22 ustawy o PIT…

Każdy podatnik rozpoczynający lub kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych musi pamiętać, by osiągnięte w formie gotówki obroty netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyły w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Po przekroczeniu tego progu należy prowadzić ewidencję sprzedaży na…

  Ulga jest limitowana do kwoty 760 zł i przysługuje tylko przez dwa lata z rzędu. Ponadto kwota wydatków powinna być osobno wyodrębniona na fakturze – jeżeli usługi udokumentowane będą w sposób zbiorczy (np z usługami telekomunikacyjnymi), faktura taka nie będzie mogła być podstawą do skorzystania z ulgi. Osoby, które chcą odliczyć od dochodu koszty…

  Środki ze sprzedaży nieruchomości w ramach ulgi mieszkaniowej można przeznaczyć wyłącznie na zakup własnego mieszkania. Z ulgi nie skorzysta zatem podatnik który za środki ze sprzedaży nieruchomości dokona zakupu mieszkania dla dziecka. Interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy to zła wiadomość dla wszystkich, którzy sprzedają nieruchomość przed upływem pięciu lat i za uzyskane pieniądze chcą…

logo-footer