Generalnie podatnicy składają urzędom skarbowym zeznanie podatkowe o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego. Jednak postawienie spółki w stan likwidacji wiąże się ze złożeniem zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, który może trwać krócej lub dłużej niż rok kalendarzowy. Jak wskazuje art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest to możliwe w sytuacji, gdy z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Wówczas za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Za następny rok podatkowy uważa się z kolei okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Artykuł 12 ustawy o rachunkowości wymienia sytuacje obowiązkowego zamknięcia ksiąg rachunkowych w terminie do 3 miesięcy od dnia zaistnienia takich zdarzeń jak:

-dzień kończący rok obrotowy,

-dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,

-dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie oraz

-dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,

-w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,

-dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału.

Z kolei otwarcie ksiąg następuje w ciągu 15 dni od:

-dnia każdego następnego roku obrotowego,

-dnia zmiany formy prawnej,

-dnia wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (jednostek)

-dnia rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości,

-dnia rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Dla przykładu załóżmy, iż spółka została postawiona w stan likwidacji 1 października 2018. W świetle powyższych przepisów rok podatkowy będzie trwał od 1 stycznia do 30 września i za ten rok spółka winna złożyć zeznanie podatkowe do końca trzeciego miesiąca, czyli 31 grudnia. Kolejny rok podatkowy rozpocznie się 1 października i skończy 31 grudnia. Również za ten okres spółka będzie zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe w terminie do 31 marca 2019.

Żródło prawa:

ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

logo-footer