Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych; osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r., jeżeli ich przychody za 2018 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Waluta ta przeliczana jest na walutę polską po kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Dnia 1 października 2018 r. NBP ogłosił kurs średni euro w wysokości 4,2795 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2018).

Zatem limit przychodów za 2018 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2019 r. wynosi: 8.559.000 zł.

Z kolei wyżej wymienione jednostki, których przychody za 2018 r. będą niższe niż 8.559.000 zł, mogą stosować zasady rachunkowości określone w ustawie o rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 tej ustawy od początku następnego roku obrotowego. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Podstawa prawna:

ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

logo-footer