Od 2019 wchodzi w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg istotnych zmian w zakresie kosztów podatkowych dotyczących samochodów osobowych.

Obecnie do końca 2018 roku do kosztów podatkowych dotyczących samochodów osobowych podlegają odpisy amortyzacyjne do równowartości 20 000 Euro. Limitowani podlega wartość samochodu w tej części, w jakiej jego wartość początkowa samochodu przekracza tę kwotę. Oznacza to, iż stosunek wartości 20 000 Euro w przeliczeniu na polskie złote w stosunku do wartości zakupionego samochodu stanowi % w jakim wartość odpisu jest kosztem podatkowym. Pozostała wartość odpisu jest kosztem niepodatkowym.

  1. Wyłączeniu z kosztów podatkowych podlegać będą odpisy amortyzacyjne wartości początkowa nabytego samochodu do 150 000 zł (tj 134 529 zł wartości netto z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu a będącym kosztem) oraz w przypadku samochodów elektrycznych 225 000 zł). Z kolei limitowaniu podlegać będą wartości samochodu w części, w jakiej wartość początkowa samochodu przekracza tę kwotę w stosunku %.
  2. Ograniczenie 150 000 zł dotyczy, również leasingu, jedynie części opłat, które stanowią spłatę wartości samochodu osobowego, czyli z wyłączeniem części odsetkowej opłat wynikających ze wskazanych umów, jak również najmu, wynajmu długoterminowego i innych umów o podobnym charakterze.
  3. W przypadku samochodów osobowych będące składnikami majątku firmy użytkowanych wyłącznie firmowo kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu jak w VAT- tzw kilometrówki, która potwierdza wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.
  4. W przypadku samochodów osobowych, będących składnikiem majątku firmy użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych wraz z podatkiem VAT.

Dla przykładu: wartość netto zakupionego paliwa z faktury 100 zł + VAT 23 = 123 zł brutto

Przedsiębiorca do kosztów podatkowych zaliczy 75% wartości netto oraz 75% podatku VAT niepodlegającemu odliczeniu (czyli 37,5% podatku VAT ogółem).

Zatem kosztem podatkowym będzie kwota 75zł (75%wartości netto) i 8,63 zł (37,5% z 23zł lub 75% z 11,50 zł. Pozostała kwota wartości netto, czyli 25 zł oraz 2,87 zł (25%z 11,50 zł podatku VAT niepodlegającemu odliczeniu niebędącego kosztem) będzie kosztem niepodatkowym.

5. Kosztem podatkowym stanowi 20% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz składek na ubezpieczenie.

6. Ograniczenie kosztów przy sprzedaży samochodu osobowego uprzednio nabytego na cele firmowe w części nieprzekraczającej wartości 150 000 zł po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed 1 stycznia 2019 (pomimo wydania pojazdu dopiero w 2019) będą mogły liczyć na ochronę praw nabytych- stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowy (przed zmianami) pod warunkiem, że  taka umowa nie była aneksowana w 2019 r, jednak nie dłużej jednak niż do końca grudnia 2020 roku.

Źródło prawa: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2159

logo-footer