Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, jednostki te sporządzają i składają sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN.

Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do sporządzenia kwartalnego sprawozdania dotyczące długu publicznego, poręczeń oraz gwarancji (Rb-Z), sprawozdania dotyczące należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) w formie elektronicznej i w formie dokumentu. Dopuszczalne jest przekazanie sprawozdania jedynie w formie elektronicznej, pod warunkiem, że autentyczność pochodzenia i integralność treści są zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Z kolei roczne sprawozdania to Rb-UZ oraz  Rb-UN obejmujące dany rok budżetowy.

Na podstawie otrzymanych danych z tych sprawozdań Regionalne Izby Obrachunkowe podają do wiadomości publicznej relację długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa do produktu krajowego brutto oraz kwotę niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przez jednostki sektora finansów publicznych. Takie rozwiązanie pozwala RIO sprawdzić, czy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wywiązały się z obowiązku sprawozdawczego, a jednocześnie uwalnia jednostki samorządowe od niepotrzebnej pracy sporządzania sprawozdań dla jednostek, które należności i sprawozdania nie wykazują. W sprawozdaniach zbiorczych należy podać liczbę poszczególnych typów jednostek nadzorowanych przez samorządy terytorialne.

W sprawozdaniu Rb-Z przedstawiany jest stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również zobowiązania długoterminowe, spłacane po 12 miesiącach, niezależnie od tego, czy mają na koniec kwartału należności lub zobowiązania, czy też nie (w takim wypadku składają tzw. sprawozdanie zerowe).

Kwartalne sprawozdanie Rb-Z składa się z następujących części:

  • A „Zobowiązania według tytułów dłużnych”,
  • B „Poręczenia i gwarancje”,
  • C „Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego”,
  • D „Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych”,
  • E „Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego”,
  • F „Lista jednostek sporządzających sprawozdania”.

W części A wykazywane są zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego w układzie: podmiotowym – według grup wierzycieli oraz przedmiotowym – według tytułów dłużnych w wartościach nominalnych określanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Jeśli nie ma informacji dotyczącej obrotu papierów wartościowych na rynku wtórnym, należy wykazać pierwotnego nabywcę.

Zobowiązania dotyczące udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również zobowiązania wymagalne, które należy spłacać za dłużnika (realizacja umowy poręczenia), wyłączając wzajemne zobowiązania jednostek z tego tytułu wykazujemy w części B sprawozdania.

Do ustalenia wartości nominalnej niewymagalnego zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, które podlega oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, stosuje się stopę procentową obowiązującą w ostatnim dniu danego okresu sprawozdawczego. Wartość nominalnego zobowiązania jednostki objętego poręczeniem lub gwarancją wyrażonego w walucie obcej wylicza się, stosując średni kurs tej waluty ogłaszany przez NBP, który obowiązuje w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego.

Z kolei w części C, dotyczącej uzupełniających danych o niektórych zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wykazujemy kwoty wyłączeń z ograniczeń długu i spłaty zobowiązań.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

logo-footer