Od października wchodzi w życie zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).

Zmiana dotyczy kategorii osób zobowiązanych do wnoszenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do tej pory zwolnionymi z opłat na PFRON byli pracodawcy, którzy osiągają wymagany minimum 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy stanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.  Z kolei dla publicznych i niepublicznych uczelni, publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także dla publicznych i niepublicznych żłobków, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2%.

Na skutek zmian zwiększyła się ilość podmiotów objętych wskaźnikiem 2%. Obejmuje on po zmianie: publiczne i niepubliczne uczelnie, publiczne i niepubliczne szkoły, publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, placówki resocjalizacyjne, publiczne i niepubliczne żłobki, a także kluby dziecięce.

Wskaźnik ten liczony jest jako suma wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i podwojonego wskaźnika procentowego wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się albo studiujących z roku ubiegłego.

Zmianie ulega również kwota obniżenia wpłat na PFRON z tytułu dokonanych zakupów produktów czy nabycia usług, która stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników i wskaźnika udziału przychodów, który to nie może być wyższy niż 50% kwoty należności netto za zakup.

Do obliczanie kwoty obniżenia bierze się pod uwagę wyłącznie zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę za miesiąc, do którego zaliczono przychody.

Natomiast do obliczenia stanu zatrudnienia i wskaźnika bierze się pod uwagę zatrudnienie pracowników za miesiąc poprzedzający miesiąc wystawienia faktury dokumentującej dany zakup.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2018 poz.1076

logo-footer