Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 1220) zgodnie z którą pracodawca może zawrzeć z pracownikiem nie więcej niż 3 umowy na czas określony, lecz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów nie może przekroczyć 33 miesięcy.

W listopadzie 2018 r. upłynął ten termin w związku z czym pracownicy zatrudnieni na umowach czasowych co najmniej od 22 lutego 2016 r. dostaną z mocy prawa umowy stałe.

logo-footer